Förtur till bostad inom Stockholms stad

Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till en bostad. Förtur riktar sig enbart till dig som är och har varit bosatt och folkbokförd i Stockholms stad de senaste två åren.

Husfasad

Det är till Bostadsförmedlingen du skickar din ansökan om förtur, och det är också vi som bedömer och tar beslut om förtur. Bostäderna som förmedlas ligger i Stockholms stads ytterområden.

Det är viktigt att känna till att förtur inte löser akuta bostadsbehov som till exempel bostadslöshet. Många befinner sig i en svår situation, men det är bara runt en sjättedel av dem som ansöker som uppfyller kraven för förtur.

En av de vanligaste orsakerna till avslag är att du som ansöker inte är folkbokförd i Stockholms kommun, eller inte har bott i Stockholm de senaste två åren. Vi hänvisar till din hemkommun om du är skriven på annan ort.

Regler för att få förtur

Ansökningar om förtur granskas enligt de riktlinjer som har formulerats på uppdrag av Stockholms stad. Nedan kan du läsa de regler som gäller i en prövning.

Vem kan ansöka om förtur?

För att kunna få förtur till bostad behöver du ha starka medicinska eller sociala behov som krävt vård och behandling. Dina behov måste styrkas med intyg från exempelvis läkare, psykolog eller socialsekreterare som känner din situation väl och kan redogöra för hur en viss typ av bostad kan förbättra din situation. Om du är utsatt för hot och misshandel behöver polismyndigheten eller socialtjänsten styrka dina behov av en annan bostad.

När du får din ansökan prövad är det viktigt att du:

 • har varit folkbokförd och bosatt i Stockholms stad de senaste två åren.
 • står i bostadskön hos Bostadsförmedlingen i Stockholm.
 • inte har några boenderelaterade skulder, kronofogdeskulder eller betalningsanmärkningar.
 • inte har några egna möjligheter att lösa bostadsfrågan (till exempel genom din kötid i bostadskön eller ekonomiska möjligheter att köpa en bostad).
 • har styrkta skäl som är bostadsrelaterade (till exempel allvarlig sjukdom, psykiska, fysiska eller sociala skäl eller allvarlig hotbild).
 • uppfyller hyresvärdens villkor för godkännande.

Några skäl som inte räcker för att få förtur

Skäl som inte anses vara tillräckligt starka för förtur är bland annat bostadslöshet i samband med skilsmässa, om du bor för trångt, har störande omgivning, eller tycker att din boendekostnad är för hög.

Ansöka om förtur – så här går det till

 1. Du skickar din förtursansökan
  Ansökan och intyg skickas till Bostadsförmedlingen.
  Ansökningsformuläret laddar du ner här (pdf).
  Mall för läkarintyg laddar du ner här (pdf).
  Mall för intyg (kurator, psykolog, socialsekreterare etc) laddar du ner här (pdf).
 2. Vi bekräftar att vi fått din ansökan
  Du kontaktas av en handläggare på Bostadsförmedlingen när din ansökan har registrerats.
 3. Din ansökan utreds och bedöms
  Handläggaren utreder din situation och ditt behov av en ny bostad. Vi kontaktar dina intygsskrivare, referenser och tidigare hyresvärdar samt gör en kreditupplysning. Det kan ta upp till 4 månader till beslut i ärendet.
 4. Vi fattar ett beslut
  Handläggaren fattar beslutet utifrån de politiskt beslutade riktlinjerna. Du får besked per post eller mejl.

Avslag och omprövning av beslut

Om du får avslag på din ansökan finns det möjlighet att begära omprövning. För att beslutet ska kunna bli annorlunda, behöver det finnas nya uppgifter som du kan styrka med nya intyg.

Skriv en förklaring till varför du begär omprövning, och skicka med de nya intygen som styrker de nya medicinska, psykiska eller sociala skälen. Ditt ärende går vidare till det politiska förtursutskottet. Beslut tagna i förtursutskottet är slutliga.

Läs mer

/link/24ee00d4c12145f581fb9085d53035de.aspx?id=3483&epslanguage=sv

Blanketter för ansökan

Ansökan om förtur till bostad (pdf)