Förtur till bostad inom Stockholms stad

Du som har starka medicinska eller sociala skäl eller en allvarlig hotbild riktad mot dig kan ansöka om förtur till en bostad. Förtur riktar sig enbart till dig som är och har varit bosatt och folkbokförd i Stockholms stad, det vill säga Stockholms kommun, sedan minst två år tillbaka.

Förtur

Förtursverksamheten är en viktig del inom Bostadsförmedlingen och vi genomför den på uppdrag av kommunfullmäktige i Stockholm. Reglerna kring vem som kan få förtur till bostad är fattade av Bostadsförmedlingens styrelse. Alla ärenden prövas individuellt och är sekretesskyddade. Det är viktigt att känna till att en besvärlig boendesituation inte är skäl för att söka förtur.

Vem kan ansöka?

Förtur kan sökas av dig som har starka medicinska eller sociala skäl som kräver vård och behandling. Du kan ockå söka förtur om du är hotad eller har blivit misshandlad och därför  har behov av annan bostad. Du behöver styrka dina behov med intyg från till exempel läkare, psykolog eller socialsekreterare som känner till din situation.

För att få din ansökan prövad är det viktigt att:

 • Du är folkbokförd och bosatt i Stockholms stad sedan minst två år tillbaka.
 • Du står i bostadskön hos Bostadsförmedlingen i Stockholm.
 • Du har inga boenderelaterade skulder.
 • Du har inga egna möjligheter att lösa bostadsfrågan, till exempel genom din kötid i bostadskön eller ekonomiska möjligheter att köpa en bostad.
 • Du har styrkta skäl till att din nuvarande bostad inte är lämplig, till exempel allvarlig sjukdom, psykiska-, fysiska- eller sociala skäl eller en allvarlig hotbild.
 • Du uppfyller hyresvärdens villkor för godkännande.

För fullständiga riktlinjer:Riktlinjer för förtur (PDF)

Från ansökan till beslut

 1. Du skickar din förtursansökan
  Förtursansökan och intyg skickas till Bostadsförmedlingen.
  Ansökningsformuläret laddar du ner här (pdf).
  Mall för läkarintyg laddar du ner här (pdf).
  Mall för intyg (kurator, psykolog, socialsekreterare etc) laddar du ner här (pdf).
 2. Vi bekräftar att vi fått din ansökan
  Du kontaktas av en handläggare på Bostadsförmedlingen.
 3. Vi utreder din ansökan
  Handläggaren utreder din situation och ditt behov av en ny bostad. Vid behov kontaktar vi dina intygsskrivare och tidigare hyresvärdar samt gör en kreditupplysning.
 4. Vi fattar beslut
  Handläggaren fattar beslutet utifrån de beslutade riktlinjerna. Du får besked per post.

Vad händer sedan?

Om du får förtur (bifall)

Om du får förtur kommer du att bli erbjuden en bostad. 

Om du inte får förtur (avslag)

Om du inte får förtur finns det möjlighet att be om en ny prövning. Din begäran om omprövning gör du via mejl eller brev. Ett förtursutskott som består av politiskt tillsatta representanter fattar sedan beslut om din omprövning beviljas.

Läs mer

/link/24ee00d4c12145f581fb9085d53035de.aspx?id=3483&epslanguage=sv

Blanketter för ansökan

Ansökan om förtur till bostad (pdf)