Förtur till bostad inom Stockholms stad

Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till en bostad. Förtur riktar sig enbart till dig som är och har varit bosatt och folkbokförd i Stockholms stad sedan minst två år tillbaka.

Husfasad

Det är till Bostadsförmedlingen du skickar din ansökan om förtur, och det är också vi som bedömer och tar beslut om förtur. Bostäderna som förmedlas ligger i Stockholm stads ytterområden.

Det är viktigt att känna till att förtur inte löser akuta bostadsbehov som till exempel bostadslöshet.

En vanlig orsak till att du får nej på din ansökan är att du som ansöker är folkbokförd och bosatt utanför Stockholms stad. Är du folkbokförd i en annan kommun är det din hemkommun du behöver ta kontakt med.

Regler för att få förtur

En handläggare utreder din ansökan och undersöker om just dina behov är tillräckligt starka för att du ska kunna få en bostad genom förtur.

Beslut om förtur tas enligt politiskt beslutade riktlinjer.

Vem kan ansöka om förtur?

För att kunna få förtur till bostad behöver du ha starka medicinska och/eller sociala behov som kräver vård och behandling. Dina behov måste styrkas med intyg från exempelvis läkare, psykolog eller socialsekreterare som känner till din situation väl och kan redogöra för hur en viss typ av bostad kan förbättra din situation. Om du är utsatt för hot och/eller misshandel behöver polismyndigheten eller socialtjänsten styrka dina behov av en annan bostad.

Grundkrav för att få förtur till bostad:

 • Du är folkbokförd och bosatt i Stockholms stad sedan minst två år tillbaka
 • Du står i bostadskön hos Bostadsförmedlingen i Stockholm
 • Du har inga boenderelaterade skulder
 • Du har inga egna möjligheter att lösa din boendesituation (till exempel genom din kötid i bostadskön eller ekonomiska möjligheter att köpa en bostad)
 • Du har styrkta skäl som är bostadsrelaterade (till exempel allvarlig sjukdom, psykiska, fysiska eller sociala skäl eller allvarlig hotbild)
 • Du uppfyller hyresvärdens villkor för godkännande

 

Ansöka om förtur – så här går det till

 1. Du skickar din förtursansökan
  Ansökan och intyg skickas till Bostadsförmedlingen.
  Ansökningsformuläret laddar du ner här (pdf).
  Mall för läkarintyg laddar du ner här (pdf).
  Mall för intyg (kurator, psykolog, socialsekreterare etc) laddar du ner här (pdf).
 2. Vi bekräftar att vi fått din ansökan
  Du kontaktas av en handläggare på Bostadsförmedlingen när din ansökan har registrerats.
 3. Din ansökan utreds och bedöms
  Handläggaren utreder din situation och ditt behov av en ny bostad. Vid behov kontaktar vi dina intygsskrivare, referenser och tidigare hyresvärdar samt gör en kreditupplysning.
 4. Vi fattar ett beslut
  Handläggaren fattar beslutet utifrån de politiskt beslutade riktlinjerna. Du får besked per post.

Om du får förtur (bifall)

Om du får förtur kommer du att bli erbjuden en bostad enligt beslut. Du behåller din kötid i bostadskön.

Om du inte får förtur (avslag)

Du har möjlighet att be om omprövning om du inte är nöjd med ditt beslut. Din begäran om omprövning gör du genom mejl eller brev. Förtursutskottet fattar sedan ett beslut som gäller i ett år. Förtursutskottet består av politiskt tillsatta representanter.

Läs mer

/link/24ee00d4c12145f581fb9085d53035de.aspx?id=3483&epslanguage=sv

Blanketter för ansökan

Ansökan om förtur till bostad (pdf)