Kö- och förmedlingsregler för kunder i bostadskön

1. Köregler

1.1 Att registrera sig i bostadskön

Den som har ett svenskt personnummer eller samordningsnummer kan registrera sig i bostadskön. Registrering får göras från den dag personen fyller 18 år. Den som ännu inte fyllt 18 år och som har barn eller kan styrka graviditet kan registrera sig i bostadskön.

Se undantag från krav på svenskt personnummer eller samordningsnummer, punkt 1.1.3. 

1.1.1 Obligatoriska uppgifter för registrering

Obligatoriska uppgifter för registrering i bostadskön är namn och adress, e-postadress samt personnummer eller samordningsnummer.

Om det saknas obligatoriska uppgifter för en registrering i bostadskön begär Bostadsförmedlingen in komplettering. Komplettering ska ske inom tre veckor från datumet för begäran om komplettering för att kötiden ska räknas från registreringsdagen. Om komplettering kommer in senare än tre veckor räknas kötiden från den dag kompletteringen inkom till Bostadsförmedlingen.

1.1.2 Kontaktuppgifter

Bostadsförmedlingen kommunicerar med kunden via de kontaktuppgifter kunden angett. Kunden ska registrera en giltig e-postadress som Bostadsförmedlingen kan skicka betalningsnotifiering och andra e-postutskick till. Kunden ska även ange till vilken adress betalningsavi och övriga postala utskick ska skickas. Vid val av folkbokföringsadress uppdateras adressen automatiskt vid flytt inom Sverige. Det är kundens ansvar att se till att kontaktuppgifterna stämmer.

1.1.3 Studerande utan svenskt personnummer eller samordningsnummer

Personer som studerar eller avser att studera i Stockholmsområdet, och som saknar svenskt personnummer eller samordningsnummer, kan också registrera sig i bostadskön. För registrering ska födelsedatum (år, månad, dag) samt en e-postadress som inte tidigare registrerats hos Bostadsförmedlingen anges.

Dessa kunder kan endast förmedlas studentbostäder.

1.2 Kötider

Kötiden räknas från dagen kunden registrerat sig. Registrering kan göras på Bostadsförmedlingens webbsida eller via skriftlig blankett. Kötiden är personlig och kan inte överföras på någon annan, förutom vid vissa särskilda omständigheter vid dödsfall, se avsnitt 1.6.

När en kund har fått en bostad genom bostadskön och hyresvärden meddelat Bostadsförmedlingen att hyresavtal (tillsvidareavtal) tecknats nollställs kötiden.  Kunden står kvar i bostadskön fram till betalningsperiodens slut, samt fortsättningsvis under förutsättning att köavgiften betalas årligen.

1.2.1 Bostad utan fullständigt hyresavtal

Kund som får bostad utan fullständigt hyresavtal har rätt att behålla kötiden i bostadskön. Detta gäller korttidskontrakt, Seniorbostäder 65+ samt studentbostäder.

Om ett hyresavtal enligt ovan stycke under hyrestiden övergår till ett fullständigt hyresavtal (tillsvidareavtal) nollställs kötiden från det datum nytt/ändrat hyresavtal tecknats.

1.2.2 Bostad genom andra köer

Kund som får bostad genom en annan kö behåller kötiden i bostadskön.

1.3 Köavgift

Kund som vill stå i bostadskön ska betala köavgift. Det är kommunfullmäktige i Stockholm stad som beslutar köavgiftens belopp.

Köavgiften betalas årligen och gäller för en period om 12 månader.

Bostadsförmedlingen skickar en betalningsnotifiering till kundens registrerade e-postadress när det är dags att betala köavgiften. Från att notifiering skickats och 30 dagar framåt kan köavgiften betalas med Swish eller betalkort. Information om detta finns också på Mina Sidor.

Om betalning inte inkommit under ovanstående 30 dagar skickar Bostadsförmedlingen en betalningsavi (eller e-faktura) per post till den adress kunden angett.

Om köavgiften inte är betald senast på betalningsavins förfallodag blir kundens köärende vilande. När köärendet är vilande blir samtliga aktuella intresseanmälningar och visningsinbjudningar inaktiverade. Om kunden har föreslagits som hyresgäst kvarstår hyresgästförslaget även om köärendet är vilande. Betalas köavgiften under tiden som köärendet är vilande återupptas köärendet med bibehållen kötid.

Bostadsförmedlingen kräver inte in obetalda köavgifter. Det är kundens ansvar att säkerställa att avgiften betalas i tid så att kunden behåller sin kötid, se vidare avsnitt 1.3.1. Om betalningsnotifiering, betalningsavi, e-faktura eller påminnelse inte når kunden är detta inte skäl för att kundens köärende ska återupptas med bibehållen kötid.

1.3.1 Avregistrering av köärende

Kundens köärende avregistreras om kunden inte betalat köavgiften senast inom fem månader efter betalningsavins förfallodag.

Ett avregistrerat köärende kan inte återupptas med bibehållen kötid. Vid en ny registrering i bostadskön återupptas köärendet med en ny kötid som räknas från dagen för ny registrering i bostadskön.

1.3.2 Återbetalning av köavgift

Återbetalning av köavgift kan endast ske i följande situationer.

Om kund ångrar sin nyregistrering och skriftligen begär återbetalning inom 14 dagar återbetalas köavgiften och köärendet avregistreras.

Om kund betalar köavgiften senare än fem månader efter betalningsavins förfallodag är köärendet avregistrerat och köavgiften återbetalas.

1.4 Utträde ur bostadskön

Om en kund inte önskar stå kvar i bostadskön när nästa betalningsperiod påbörjas avstår kunden från att betala köavgiften och ärendet avregistreras. En kunds köärende avregistreras även på kundens skriftliga begäran eller om kunden avlidit.

1.5 Medboende

Uppgift om medboende är en upplysning till fastighetsägaren om att kund har för avsikt att bo tillsammans med någon i den aktuella bostaden. En person kan endast vara medboende i ett köärende. En medboende måste själv registrera sig som medboende, vilket sedan ska godkännas av kunden den vill bli medboende till. Det är möjligt att bli medboende både som betalande kund med egen kötid och som en registrerad medboende som inte betalar köavgift och som därmed inte har någon egen kötid. Om en betalande medboende slutar betala köavgift står denne kvar som medboende utan kostnad. Den kötid som den medboende har tas då bort. Medboende har inte möjlighet att överta kötiden från kunden.

1.6 Arv av kötid

Om en kund avlider kan den som är gift eller sambo (enligt sambolagen SFS 2003:379) med kunden och som registrerades som medsökande före den 1 november 2018 ansöka om att överta kundens kötid. Kötiden övertas i så fall från den dag som den medsökande registrerades som medsökande till kunden. Möjligheten att registrera sig som medsökande upphörde 1 november 2018 och ersatts av begreppet medboende, se avsnitt 1,5.

2. Förmedlingsregler

2.1 Grundregler

Alla bostäder förmedlas efter kötid.

Kund som anmält intresse för en bostad och har den längsta kötiden samt uppfyller fastighetsägarens villkor för godkännande ska föreslås som hyresgäst. I de fall flera med samma kötid söker en viss bostad kommer den som först anmälde sig föreslås som hyresgäst.

Det är fastighetsägaren som beslutar om de villkor som gäller för en bostad. Det är Bostadsförmedlingen som granskar att kunden uppfyller villkoren.

För att få en bostad via Bostadsförmedlingen ska kunden och eventuell medboende säga upp, överlåta eller sälja nuvarande bostad/bostäder och folkbokföra sig på den nya adressen vid inflyttning.

Om en kund som anmält intresse, haft längst kötid och uppfyllt fastighetsägarens villkor fått ett felaktigt beslut i ett förmedlingsärende och bostaden erbjudits till kund med kortare kötid ska Bostadsförmedlingen utreda möjligheten att erbjuda kunden ersättningsbostad. Ersättningen ska avse en så likvärdig bostad som möjligt avseende hyra, storlek och område, utifrån Bostadsförmedlingens bedömning. Maximalt två sådana erbjudanden kan lämnas i ett beviljat ersättningsärende.

Om fastighetsägaren återtar bostaden från Bostadsförmedlingen innan hyresavtal är tecknat avbryts förmedlingen och kundens intresseanmälan är inte längre aktuell. Ingen ersättning eller kompensation lämnas.

2.1.1 Bostad snabbt

Bostäder som är svåruthyrda kan förmedlas genom Bostad snabbt. En kund som förmedlas en bostad genom Bostad snabbt får behålla sin kötid. Fastighetsägarens villkor måste alltid vara uppfyllda.

2.2 Intresseanmälan

Lediga bostäder annonseras på Bostadsförmedlingens webbplats. Kunder kan anmäla intresse till lediga bostäder under annonseringsperioden. En kund får ha tre aktuella intresseanmälningar samtidigt om det inte gäller nyproducerade bostäder och seniorbostäder 55+ och 65+ där antalet är obegränsat.

Kunden kan se status på sin intresseanmälan på Mina sidor.

2.3 Visning

Efter annonseringsperioden kontaktar Bostadsförmedlingen kunder som anmält intresse, enligt kötidsordning, med mer information om visning och vad som händer sen. 

En kund får ha tre visningsinbjudningar samtidigt om det inte gäller nyproducerade bostäder och seniorbostäder 55+ och 65+ där antalet är obegränsad.

Visningar genomförs på olika sätt. Det är fastighetsägaren som bestämmer villkoren för visning vilka framgår av bostadsannonsen. Information om visningstid, svarsperiod och om kunden behöver föranmäla sig till visning framgår av visningsinbjudan.

2.3.1 Anmälan till visning

För vissa visningar krävs att kunden föranmäler sig till visning. Anmälan till visning görs på Mina sidor före angiven tidpunkt. Om kunden inte anmält sig till visning inom angiven tid tas intresseanmälan bort.

2.3.2 Obligatorisk visning

Vid vissa visningar är det obligatoriskt att närvara. Kund som då inte varit närvarande vid visning kan inte bli föreslagen som hyresgäst.

2.3.3 Frivillig visning

Vid vissa visningar är det frivilligt att närvara. Det är alltid kundens ansvar att undersöka bostadens standard och utformning.

2.3.4 Ej visning

För vissa bostäder sker ingen visning. Kund behöver då göra sin bedömning utifrån uppgifter i bostadsannonsen.

2.3.5 Svar efter visning

Oavsett om bostaden visas eller inte, behöver kunden aktivt svara ja eller nej till fortsatt intresse före angiven tidpunkt. Svarsperioden är vanligtvis mellan visningstiden och klockan 11.30 nästkommande vardag. Svarstiden för respektive bostad framgår i visningsinbjudan.

Endast kunder som svarat ja till fortsatt intresse efter visning kan bli aktuella för bostaden.

Vid nej-svar tas intresseanmälan bort.

Vid uteblivet svar spärras kunden från att göra intresseanmälningar. Kunden kan själv häva spärren på Mina sidor.

2.4 Bostadserbjudande och hyresgästförslag

Bostadsförmedlingen kontaktar kund som har längst kötid och som svarat ja efter visning med ett så kallat bostadserbjudande. Kund behöver svara ja eller nej till ett bostadserbjudande före angiven tidpunkt, vanligtvis klockan 10.00 vardagen efter bostadserbjudandet har skickats. Undantag kan förekomma. Tidpunkten för att svara framgår i bostadserbjudandet.

2.4.1 Om kund svarar ja till ett bostadserbjudande

Om kund svarar ja till ett bostadserbjudande tas övriga intresseanmälningar och visningserbjudanden bort. För att bli föreslagen som hyresgästförslag behöver kunden inkomma med information och de handlingar som efterfrågas. Det är Bostadsförmedlingen som beslutar om kunden ska föreslås som hyresgäst.

Kund som svarat ja till ett bostadserbjudande och sedan ångrat sig anses göra ett avhopp från bostadserbjudandet. Kundens intresseanmälan tas bort och bostadserbjudandet går till nästa kund i kön. Kund som gör två avhopp under en sexmånadersperiod spärras från att göra intresseanmälningar i tre månader.

2.4.2 Om kund svarar nej till ett bostadserbjudande

Om kund svarar nej till ett bostadserbjudande tas intresseanmälan bort och bostadserbjudandet går till nästa kund i kön. Kundens kötid och övriga intresseanmälningar påverkas inte.

2.4.3 Om kund som inte svarar på ett bostadserbjudande

Kund som inte svarar på ett bostadserbjudande före angiven tidpunkt anses göra ett avhopp från bostadserbjudandet. Kundens intresseanmälan tas bort och bostadserbjudandet går till nästa kund i kön. Kund som gör två avhopp under en sexmånadersperiod spärras från att göra intresseanmälningar i tre månader.

Kund som lämnar oriktiga uppgifter för att få bostaden spärras från att göra intresseanmälningar i arton (18) månader. Eventuell pågående förmedling avbryts och eventuella visningsinbjudningar och intresseanmälningar tas bort. Om handlingen bedöms som brottslig polisanmäls detta av Bostadsförmedlingen.

2.5 Hyresavtal och kötid

Kunden ansvarar för att undersöka bostadens förutsättningar innan hyresavtal tecknas. Det är uppgifterna i undertecknat hyresavtal som gäller. När kunden har skrivit på ett hyresavtal nollställs kundens kötid. Vid förmedling av korttidskontrakt, studentbostäder samt seniorbostäder 65+ behåller kunden sin kötid.

En kund kan få tillbaka sin kötid efter hyresavtalstecknande om kunden säger upp hyresavtalet fram till tre månader innan hyresavtalet börja gälla.

Om kunden upptäcker allvarliga fel i bostaden efter hyresavtalet tecknats ska kunden meddela fastighetsägaren om detta.

3. Klagomålshantering

Inkommande klagomål utreds och besvaras.  Är kunden inte nöjd med beskedet utan vill gå vidare och få sitt ärende prövat, ska detta ske skriftligt. Den skriftliga framställan besvaras av chef inom tre veckor.

Om kunden inte accepterar det skriftliga beskedet från chef kan kunden begära att VD tillställs ärendet för slutgiltig prövning. Ärenden av principiell karaktär eller som innebär en avvikelse från nuvarande regler kan hänskjutas till Bostadsförmedlingens styrelse. Det är vd som beslutar om ett ärende ska föreläggas styrelsen.

Beslut av vd eller Bostadsförmedlingens styrelse kan inte överklagas till annan instans.

Senast uppdaterad