Kö- och förmedlingsregler för kunder i bostadskön

1. KÖREGLER

1.1 Vem kan ställa sig i bostadskön?

Den som har ett svenskt personnummer eller ett så kallat samordningsnummer kan anmäla sig som kund till bostadskön. En person kan endast ha ett köärende. Anmälan får göras först den dag personen fyller 18 år. Den som ännu inte fyllt 18 år men som har barn eller kan styrka graviditet kan anmäla sig till bostadskön.

Utländska studenter som saknar svenskt personnummer eller samordningsnummer har möjlighet att anmäla sig till bostadskön genom att uppge födelsetidpunkt (år, månad, dag) samt unik e-postadress.

1.1.1 Vad ska ingå i anmälan till bostadskön?

Obligatoriska uppgifter i anmälan till bostadskön är namn och adress samt personnummer eller samordningsnummer/alternativt, för utländska studenter, födelsetidpunkt (år, månad, dag) samt unik e-postadress. Vid anmälan ska samtycke ges till att uppgifterna tillsvidare får lagras, sparas och bearbetas i Bostadsförmedlingens databas (enligt gällande personuppgiftslagstiftning).

Om det saknas obligatoriska uppgifter i en anmälan till bostadskön begär Bostadsförmedlingen in komplettering. Komplettering ska ske inom tre veckor från datumet för begäran om komplettering, för att kötiden ska räknas från anmälningsdagen. Om komplettering kommer in senare än tre veckor räknas kötiden från den dag kompletteringen inkom till Bostadsförmedlingen.

1.1.2 Kontaktuppgifter

Bostadsförmedlingen kommunicerar med kunden enligt av kunden angivna kontaktuppgifter. Folkbokföringsadressen uppdateras automatiskt vid flytt inom Sverige. Har kunden själv angett att posten ska gå till en annan adress än folkbokföringsadressen ansvarar kunden själv för uppdatering. Det är alltid kundens ansvar att se till att alla kontaktuppgifter stämmer.

1.2 Kötider

Kötiden räknas från den dag registrering med kompletta obligatoriska uppgifter sker på Bostadsförmedlingens webbsida eller det datum motsvarande skriftlig anmälan till bostadskön kommit in till Bostadsförmedlingen. Kötiden är personlig och kan inte överföras på någon annan, förutom vid dödsfall enligt vad som anges i avsnitt 1.5.

När en kund har förmedlats lägenhet genom bostadskön och hyresvärden meddelat Bostadsförmedlingen att hyresavtal tecknats nollställs kötiden. Kunden står då kvar i bostadskön, men med ny kötid, fram till betalningsperiodens slut. Se vidare avsnitt 2.4.

1.2.1 Bostad utan fullständigt hyresavtal

Kund som får bostad utan fullständigt hyresavtal har rätt att behålla kötiden i bostadskön. Detta gäller hyresavtal med avstående från besittningsskydd eller vissa avtal med begränsningar i bytesrätten. 

1.2.2 Bostad genom Bostadssnabben

Kund som får bostad genom Bostadssnabben har rätt att behålla kötiden i bostadskön.

1.2.3 Bostad genom andra köer

Kund som får bostad genom en särskild kö som övertagits av Bostadsförmedlingen, förbrukar tiden i denna kö men behåller kötiden i bostadskön.

1.3 Utträde ur bostadskön

Om en kund inte önskar stå kvar i bostadskön när nästa betalningsperiod påbörjas avstår kunden från att betala köavgiften, varvid ärendet avregistreras.

1.4 Köavgift

Kund som vill stå i bostadskön ska betala årsavgift. Det är alltid kundens ansvar att säkerställa att avgiften betalas i tid så att kunden behåller sin kötid.

Bostadsförmedlingen skickar ut inbetalningskort eller e-faktura och påminnelse om köavgift. Om Bostadsförmedlingens inbetalningskort, påminnelse eller e-faktura inte kommer fram eller på annat sätt inte når kunden är detta inte skäl för att kunden ska få tillbaka sin kötid.

Köavgift förfaller till betalning 30 dagar efter aviseringsdagen. Betalning anses ha skett när avgiften kommit in på Bostadsförmedlingens konto. Avgiften gäller från förfallodagen och tolv månader framåt.

Återbetalning av inbetald köavgift görs endast i enlighet med punkt 1.4.3.

Det är kommunfullmäktige i Stockholms stad som beslutar om köavgiftens storlek.

1.4.1 Vilande köärende

Om köavgiften inte är betald på köavgiftavins förfallodag blir kundens köärende vilande. Köärendet återaktiveras med bibehållen kötid om köavgiften betalas inom sex månader från köavgiftsavins förfallodag.

När köärendet är vilande blir samtliga aktuella intresseanmälningar och visningsinbjudningar ogiltiga och kan inte återfås om köavgiften senare betalas. Om kunden har föreslagits som hyresgäst kvarstår hyresgästförslaget även om köavgiften inte betalas i tid.

1.4.2 Avregistrering av köärende

En kunds köärende avregistreras när kunden inte betalat sin köavgift inom sex månader från köavgiftsavins förfallodag.  En kunds köärende avregistreras även på kundens skriftliga begäran eller om kunden avlidit.

En kunds avregistrerade köärende kan aldrig återupptas med bibehållen kötid. Vid en ny anmälan till bostadskön återupptas köärendet med en ny kötid som räknas från den dag den nya anmälan till bostadskön kommit in till Bostadsförmedlingen.

1.4.3 Återbetalning av köavgift

Betalas köavgiften senare än sex månader efter köavgiftsavins förfallodag är ärendet avregistrerat och avgiften återbetalas.

1.5 Medsökande och medboende

Begreppet medsökande avskaffades den 1 november 2018. Samtidigt infördes begreppet medboende. Uppgift om medboende är en upplysning till fastighetsägaren om att man har för avsikt att bo tillsammans i den aktuella bostaden. Fastighetsägarens krav avgör om det är möjligt för den huvudsökande och den medboende att räkna samman sina inkomster. En person kan endast vara medboende i ett köärende.

1.5.1 Följande gäller för medsökande registrerade före den 25 maj 2018 respektive före den 1 november 2018

Före den 25 maj 2018 registrerade den huvudsökande själv sin medsökande om den medsökande inte hade ett eget köärende. I annat fall kunde den medsökande lägga till sig själv till den huvudsökande. Från den 25 maj 2018 till den 1 november 2018 behövde alla medsökande ha ett eget köärende och lägga till sig själv som medsökande till den huvudsökande. Medsökande som är gift eller sambo (enligt sambolagen SFS 2003:379) och som registrerades som medsökande före den 1 november 2018 kan överta kötid från huvudsökande i bostadskön om huvudsökanden avlider. Kötid tas då över från den dag som den medsökande registrerades som medsökande till huvudsökande i Bostadsförmedlingens kö. I övriga fall kan aldrig medsökande överta kötid från huvudsökande. Möjligheten att överta kötid för medsökande registrerade före den 1 november 2018 kvarstår även efter avskaffandet av medsökandebegreppet.

1.5.2 Följande gäller för medboende registrerade den 1 november 2018 eller senare

Från och med den 1 november 2018 måste nya medboende själva registrera sig som medboende, vilket sedan ska godkännas av den huvudsökande. Det är möjligt att bli medboende både som betalande kund med egen kötid och som en registrerad medboende som inte betalar köavgift och som därmed inte heller samlar någon egen kötid. Om en betalande medboende slutar betala köavgift står kunden kvar som medboende utan kostnad. Den kötid som den medboende har samlat tas då bort. Medboende registrerade från och med den 1 november 2018 har inte möjlighet att överta kötid från huvudsökande.

2. FÖRMEDLINGSREGLER

2.1 Grundregler

Kunderna i bostadskön står i en rak gemensam kö. Alla bostäder, med undantag för de som förmedlas genom Bostadssnabben enligt 2.1.1, förmedlas till den sökande som har längst kötid. Det är fastighetsägaren som beslutar om de krav som gäller för att en kund i bostadskön ska bli godkänd som hyresgäst. Kraven kan avse typ av inkomst, inkomst av viss storlek, kundens ålder med mera. För att bjudas in till visning och föreslås som hyresgäst måste fastighetsägarens krav vara uppfyllda.

Ett grundläggande krav för att få bostad via Bostadsförmedlingen är att såväl den kund som anmält intresse för bostaden som eventuell medboende avser att bo stadigvarande i den förmedlade bostaden.

Den grundläggande principen är att den kund som anmält intresse för en bostad och har den längsta kötiden samt uppfyller fastighetsägarens krav för godkännande ska föreslås som hyresgäst. I de fall flera kunder med samma kötid söker en viss bostad kommer den kund som först anmälde sig på den aktuella bostaden att föreslås som hyresgäst.

En kund, som på grund av felaktig handläggning inte erhållit en bostad där kunden haft längsta kötiden och uppfyllt fastighetsägarens krav, ska av Bostadsförmedlingen erbjudas ersättningslägenhet. Erbjudandet ska avse en så likvärdig bostad som möjligt avseende hyra, storlek och område, utifrån Bostadsförmedlingens bedömning. Maximalt två sådana erbjudanden kan lämnas.

2.1.1 Bostadssnabben

Bostäder som Bostadsförmedlingen bedömer vara svåruthyrda kan förmedlas genom Bostadssnabben. Genom Bostadssnabben förmedlas bostäderna inte efter kötid utan efter tidpunkt för intresseanmälan. Fastighetsägarens krav måste alltid vara uppfyllda.

2.2 Krav för att gå vidare som hyresgästförslag

I samband med att en kund svarar ja till en visad bostad ska kunden granska och godkänna registrerade uppgifter i sitt köärende. Det gäller särskilt de uppgifter som är viktiga för förmedlingsprocessen som aktuella kontaktuppgifter, nuvarande inkomst, nuvarande fastighetsägare och arbetsgivare samt eventuell medboende.  Det är kundens ansvar att hålla sina uppgifter aktuella.

Om Bostadsförmedlingen inte har de korrekta uppgifterna till kunden är det skäl att förbigå kunden för den aktuella bostaden. Om kunden inte svarar eller hör av sig till Bostadsförmedlingen inom angiven tidsram är det också skäl att förbigå kunden. Om kunden inte uppfyller fastighetsägarens krav kan det innebära att kunden inte bjuds in till visning. Kund som inte uppfyller kraven ska inte föreslås som hyresgäst.

2.3 Spärr mot intresseanmälan

Bostadsförmedlingen spärrar en kund för intresseanmälan till bostäder i bostadskön:

 • Om kunden samtidigt har tre aktuella intresseanmälningar
  Spärren gäller sammantaget tre intresseanmälningar utöver de som avser nyproducerade bostäder och seniorbostäder 55+ och 65+ samt trygghetsboenden. Spärren försvinner vid avanmälan eller om intresseanmälan inte leder till visningsinbjudan.
 • Om kunden samtidigt har tre visningsinbjudningar
  Spärren gäller sammantaget tre visningsinbjudningar utöver de som avser nyproducerade bostäder och seniorbostäder 55+ och 65+ samt trygghetsboenden. Spärren försvinner när kunden svarar nej till bostaden eller om bostaden förmedlas till annan kund.
 • Om kunden inte svarar efter visning
  Spärren sätts om kunden inte svarar ja eller nej till bostaden efter visning. Kunden kan själv häva spärren på ”Mina sidor”.
 • Om något i kundens köärende är felaktigt eller uppgifter är ofullständiga
  Spärren sätts om något är felaktigt eller ofullständigt i kundens köärende, till exempel om uppgiven adress är ofullständig. Spärren tas bort när orsaken är utredd och de ofullständiga uppgifterna är kompletterade.
 • Om kunden har föreslagits som hyresgäst
  Spärren sätts när en kund föreslås som hyresgäst.  När en kund föreslås som hyresgäst tas samtidigt aktuella intresseanmälningar och visningsinbjudningar bort. Dessa intresseanmälningar och visningsinbjudningar kan sedan inte återfås.
 • Om kunden ångrar sig efter att ha föreslagits som hyresgäst
  Spärren sätts för den kund som under en tolvmånadersperiod hoppar av mer än en gång. Detta gäller när kunden har gått vidare som hyresgästförslag och sedan ångrat sig eller inte inkommit med begärda handlingar till Bostadsförmedlingen inom angiven tidsram. Kunden spärras då i sex månader för intresseanmälningar.
 • Om kunden har brutit mot villkoren i kö– och förmedlingsreglerna eller lämnat oriktiga uppgifter
  Spärren sätts om en kund brutit mot villkor i kö- och förmedlingsreglerna eller lämnat oriktiga uppgifter för att få bostaden. Kunden spärras då i sex månader för intresseanmälningar. Eventuell pågående förmedling avbryts och eventuella visningsinbjudningar och intresseanmälningar tas bort. Om handlingen bedöms som brottslig sker polisanmälan. 

2.3.1 Spärr på grund av obetald förmedlingsavgift

Till och med 2014-03-24 togs en förmedlingsavgift ut av kund som fick en bostad via Bostadsförmedlingen, enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige i Stockholms stad. Från och med 2014-03-25 är den förmedlingsavgiften avskaffad.

Kund som har obetalda förmedlingsavgifter, inklusive samtliga kostnader med anledning av eventuell indrivning av ärendet, spärras och kan inte göra några intresseanmälningar förrän hela skulden är betald.

2.4 Kötid

Efter att hyresavtal tecknats kan kund inte återfå sin kötid. Undantagsvis kan prövning ske vid dolda fel i bostaden som allvarligt påverkar förutsättningarna för att bo i den. Ett krav är dock att felen ska vara av en sådan karaktär att kunden inte kunde upptäcka dem i samband med visning av bostaden och att fastighetsägaren inte är beredd att åtgärda felen.

För hyresavtal gällande en nyproducerad lägenhet kan kötid fås tillbaka om kunden ångrar sig fram till tre månader före inflyttning.

3. KLAGOMÅLSHANTERING

Inkommande klagomål utreds och besvaras.   Är kunden inte nöjd med beskedet utan vill gå vidare och få sitt ärende prövat, ska detta ske skriftligt. Den skriftliga framställan besvaras av chef inom tre veckor.

Om kunden inte accepterar det skriftliga beskedet från chef lämnas ärendet till vd för slutlig prövning. Ärenden av principiell karaktär eller som innebär en avvikelse från nuvarande regler kan hänskjutas till Bostadsförmedlingens styrelse.

Beslut av Bostadsförmedlingen kan inte överklagas till annan instans.