Gemensamma regler för godkännande av hyresgäst

Stockholmshem, Familjebostäder, Svenska Bostäder, Stadsholmen och Micasa fastigheter.

Dessa regler finns i syfte att säkerställa att en sökande kan fullgöra sina skyldigheter som hyresgäst. Som utgångspunkt gäller att varje ärende prövas individuellt varvid kan beaktas de särskilda omständigheter som finns i varje enskilt ärende.

Ekonomi

För godkännande krävs det att den sökandes inkomst står i proportion till den aktuella lägenhetens hyresnivå.

När hyran är betald ska den sökande ha ett bestämt belopp kvar. För år 2022 är beloppet 5 157 kronor för en ensamstående vuxen och vid sammanräknad inkomst 8 520 kr. Vid sammanräkning av inkomst behöver huvudsökande uppnå minst 4 260 kr, medboende behöver uppfylla resterande belopp. För att få sammanräkna sin inkomst med medboendes inkomst, måste medboende varit skriven på samma adress som huvudsökande i minst 12 månader, eller säga upp nuvarande tillsvidare hyresavtal eller sälja sitt nuvarande ägande.

Sökande till ungdomslägenhet kan godkännas utan att uppfylla inkomstkravet med kompletterande borgen. Sökande behöver då kunna uppvisa att minst 1 719 kr återstår per månad efter att hyran är betald. Det vill säga en tredjedel av förbehållsbeloppet om 5 157 kr.

Som inkomst räknas inkomst av eget arbete, studiebidrag, ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) från Stockholms kommun, bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsbidrag, A-kassa, pension eller motsvarande. 

Hos Micasa fastigheter finns möjlighet till hyresdeposition om den löpande inkomsten är låg. Om den sökande har kapital (till exempel från försäljning av villa eller bostadsrätt) räknas ett fiktivt/teoretiskt bostadstillägg ut. Om pensionen plus det beräknade bostadstillägget uppfyller inkomstvillkoret godkänns hyresgästens inkomst givet att en deposition på sex månaders hyra betalas in.

Referenser från tidigare boende

Om den sökande tidigare innehaft förstahandskontrakt krävs goda boendereferenser, vilket innebär att den sökande ska ha betalt hyra i tid de senaste sex månaderna. Sökande ska inte ha varit störande de senaste 12 månaderna samt skött sin lägenhet. Har den sökande blivit avhyst på grund av hyresskuld kan han/hon prövas som hyresgäst tidigast ett år efter att det tidigare hyresavtalet upphört. Den eventuella hyresskuld som finns ska vara betald innan prövning sker. Om avhysningen avsåg störningar i boendet kan prövningen ske tidigast tre år efter det att det tidigare hyresförhållandet upphört.

Om sökande eller medboende har bostad kräver hyresvärden att uppsagt hyreskontrakt alternativt förmedlingsuppdrag med mäklare för villa eller bostadsrätt kan uppvisas före nytt kontrakt tecknas. Eller att bilaga om avyttran av bostad tecknas i samband med hyresavtalet.

Kreditvärdighet

Om den sökande har betalningsanmärkningar sker en individuell prövning om han/hon trots dessa kan godkännas som hyresgäst. Vid denna prövning beaktas särskilt antalet betalningsanmärkningar samt ålder på dessa. Om den sökande har en skuld ska upprättad avbetalningsplan/skuldsanering styrkas, avbetalningsplanen/skuldsaneringen ska ha varit aktiv i minst 6 månader. Den sökande får inte ha anmärkningar eller skulder som är relaterade till tidigare boende.

Medboende

Medboende är den som avser att bo tillsammans med den sökande. Hyresavtal tecknas med den huvudsökande om den gemensamma inkomsten kan läggas till grund för godkännande. För att få sammanräkna sin inkomst ska huvudsökande och medboende varit skrivna på samma adress i minst 12 månader. För att kunna skriva med den medboende på hyresavtalet behöver medboende vara make/maka till huvudsökanden eller säga upp nuvarande tillsvidare hyresavtal eller sälja sitt nuvarande ägande. Eventuell överlåtelse av hyresavtal regleras av hyres-, sambo- och äktenskapslag.

Studentlägenheter

För att få hyra en studentlägenhet måste du kunna visa att du studerar vid eller att du har fått ett antagningsbesked till:

  • Högskola, universitet eller YH-utbildning i Stockholms län eller via distansstudier både i och utanför Stockholms län.
  • För studier på forskningsnivå behövs ett intyg från skolan som handledaren eller professorn skriver.
  • Yrkesutbildningar inom Komvux i Stockholms län eller via distansstudier både i och utanför Stockholms län

Hyresvärden förbehåller sig rätten att göra en fri prövning av den sökande. Studentbostaden upplåts som tillfällig genomgångsbostad under förutsättning att du bedriver aktiva högskolestudier om minst 15 högskolepoäng/termin, eller YH-studier på minst halvfart eller yrkesutbildning inom Komvux på minst halvfart.

Komplettering till reglerna vid särskilda behov

Med hänsyn till dem som redan bor i fastigheten, den nya hyresgästen och hela området kan det behövas att i enstaka fall göra kompletteringar till kraven ovan. Eventuella kompletteringar till kraven ska framgå av lägenhetsannonsen.