Kö- och förmedlingsregler för kunder i interna byteskön

1. KÖREGLER

1.1 Grundregler

Detta styrdokument ansluter till de två överenskommelser som finns med Stockholms stads kommunala bostadsbolag; ”Överenskommelse om förmedling av lägenheter” samt ”Överenskommelse om samordning av Bostadsbolagens internköer”, båda daterade 2009-10-01.

Personer som har hyresavtal med AB Familjebostäder, AB Svenska Bostäder, AB Stockholmshem samt AB Stadsholmen och Micasa Fastigheter i Stockholm AB kan aktivera ett internbytesköärende per hyresavtal.

Köärendet aktiveras genom att avtalssinnehavaren registrerar sig på Bostadsförmedlingens hemsida. Aktiveringen sker med de uppgifter fastighetsägaren anger på hyresavin. (De består av avtalsnummer och en inloggningskod).

Om flera personer har tecknat sig på avtalet kan en person anmäla sig som huvudsökande och en person som medboende på internköärendet i internbyteskön.
Uppgifter om vilka personer som finns på hyresavtalet svarar bostadsbolaget för.

1.1.1 Registrering av internbytesköärende

Obligatoriska uppgifter vid registrering av internbytesköärende är namn och adress samt personnummer eller samordningsnummer.
Vid anmälan ska samtycke ges till att uppgifterna tillsvidare får lagras, sparas och bearbetas i Bostadsförmedlingens databas (enligt gällande personuppgiftslagstiftning).

1.1.2 Kontaktuppgifter

Bostadsförmedlingen kommunicerar med kunden enligt av kunden angivna kontaktuppgifter.  Folkbokföringsadressen uppdateras automatiskt vid flytt inom Sverige.  Har kunden själv angett att posten ska gå till en annan adress än folkbokföringsadressen ansvarar kunden själv för uppdatering. Det är alltid kundens ansvar att se till att alla kontaktuppgifter stämmer.

1.1.3 Avregistrering av internbytesköärende

En kunds köärende i internbyteskön avregistreras när bostadsbolaget meddelar att kunden inte längre har ett gällande hyresavtal för den aktuella bostaden. Samtidigt rensas alla aktuella intresseanmälningar och visningsinbjudningar. Andra regler kan gälla vid fastighetsförsäljningar.

1.2 Kötider

Kötiden räknas från den dag då avtalet börjar gälla för den aktuella bostaden. Kötiden aktiveras genom registrering på Bostadsförmedlingens hemsida. Kötiden är kopplad till hyresavtalet för den aktuella bostaden och kan endast överföras till den eventuella andra hyresavtalssinnehavaren.

1.2.1 Uppsägning av hyresavtal

När hyresavtalet sägs upp så avslutas köärendet i internbyteskön och kötiden upphör.

2. FÖRMEDLINGSREGLER

2.1 Grundregler

Kunderna i bostadsbolagens internbyteskö står i en rak gemensam kö. Alla bostäder förmedlas efter kötid. Det är bostadsbolagen som beslutar om de krav som gäller för att en kund i internbyteskön ska bli godkänd som hyresgäst. Kraven kan avse typ av inkomst, inkomst av viss storlek, ålder med mera. För att bjudas in till visning och föreslås som hyresgäst måste fastighetsägarens krav vara uppfyllda.

Ett grundläggande krav för att få bostad via Bostadsförmedlingen är att såväl den kund som anmält intresse för bostaden som eventuell medboende avser att bo stadigvarande i den förmedlade bostaden.

Den grundläggande principen är att den av de kunder som anmält intresse för en aktuell bostad som har den längsta kötiden och uppfyller bostadsbolagets krav för godkännande ska föreslås som hyresgäst. I de fall flera kunder med samma kötid söker en viss bostad kommer den kund som först anmälde sig på den aktuella bostaden att föreslås som hyresgäst.
För att kunna teckna nytt hyresavtal genom internbyteskön måste hyresgästen säga upp sitt nuvarande hyresavtal.

En kund, som på grund av felaktig handläggning inte erhållit en bostad där denne haft längsta kötiden och uppfyllt bostadsbolagets krav, ska av Bostadsförmedlingen erbjudas ersättningslägenhet. Erbjudandet ska avse en så likvärdig bostad som möjligt, avseende hyra, storlek och område, utifrån Bostadsförmedlingens bedömning. Maximalt två sådana erbjudanden kan lämnas.

2.2 Krav för att gå vidare som hyresgästförslag

I samband med att en kund svarar ja till en visad bostad ska kunden granska och godkänna registrerade uppgifter i sitt köärende. Det gäller särskilt de uppgifter som är viktiga för förmedlingsprocessen som aktuella kontaktuppgifter, nuvarande inkomst, nuvarande fastighetsägare och arbetsgivare samt eventuell medboende. Det är kundens ansvar att hålla sina uppgifter aktuella.

Om Bostadsförmedlingen inte har de korrekta kontaktuppgifterna till kunden är det skäl att förbigå kunden för den aktuella bostaden. Om kunden inte svarar eller hör av sig till Bostadsförmedlingen inom angiven tidsram är det också skäl att förbigå kunden. Om kunden inte uppfyller fastighetsägarens krav kan det innebära att kunden inte bjuds in till visning. Kund som inte uppfyller kraven ska inte föreslås som hyresgäst.

Samtliga aktuella intresseanmälningar och visningskallelser avbryts om det visar sig att den internbytesköande inte längre har hyresavtal på den bostad som är grund för kötiden. Andra regler kan gälla vid fastighetsförsäljningar.

2.3 Spärr mot intresseanmälan

Om en kund inte betalat köavgiften i bostadskön ska ingen spärr sättas för att göra intresseanmälningar i internbyteskön. Bostadsförmedlingen spärrar en kund för intresseanmälan till bostäder i internbyteskön:

 • Om kunden samtidigt har tre aktuella intresseanmälningar
  Spärren gäller sammantaget tre intresseanmälningar utöver dem som avser nyproducerade bostäder och seniorbostäder 55+ och 65+ samt trygghetsboenden. Spärren tas bort vid avanmälan eller om intresseanmälan inte leder till visningsinbjudan.
 • Om kunden samtidigt har tre visningsinbjudningar
  Spärren sätts automatiskt. Spärren tas bort när kunden svarar nej till bostaden eller om bostaden förmedlas till annan kund.
 • Om kunden inte svarar efter visning
  Spärren sätts  om kunden inte svarar ja eller nej till bostaden efter visning. Kunden kan själv häva spärren på ”Mina sidor”.
 • Om något i kundens köärende är felaktigt eller uppgifter är ofullständiga
  Spärren sätts om något är felaktigt eller ofullständigt i kundens köärende, till exempel om uppgiven adress är ofullständig. Spärren tas bort när orsaken är utredd och de ofullständiga uppgifterna är kompletterade.
 • Om kunden har föreslagits som hyresgäst
  Spärren sätts när en kund föreslås som hyresgäst.  När en kund föreslås som hyresgäst tas samtidigt aktuella intresseanmälningar och visningsinbjudningar bort. Dessa intresseanmälningar och visningsinbjudningar kansedan inte återfås.
 • Om kund ångrar sig efter att ha föreslagits som hyresgäst
  Spärren sätts för den kund som under en tolvmånadersperiod hoppar av mer än en gång. Detta gäller när kunden har gått vidare som hyresgästförslag och sedan ångrat sig eller inte inkommit med begärda handlingar till Bostadsförmedlingen inom angiven tidsram. Kunden spärras då i 6 månader för intresseanmälningar.
 • Om kunden har brutit mot villkoren i kö – och förmedlingsreglerna eller lämnat oriktiga uppgifter
  Spärren sätts om en kund brutit mot villkor i kö- och förmedlingsreglerna eller lämnat oriktiga uppgifter för att få bostaden.  Kunden spärras då i 6 månader för intresseanmälningar. Eventuell pågående förmedling avbryts och eventuella visningsinbjudningar och intresseanmälningar tas bort. Om handlingen bedöms som brottslig sker polisanmälan.

3. KLAGOMÅLSHANTERING

Inkommande klagomål utreds och besvaras. Är kunden inte nöjd med beskedet utan vill gå vidare och få sitt ärende prövat, ska detta ske skriftligt. Den skriftliga framställan besvaras av chef inom tre veckor.

Om kunden inte accepterar det skriftliga beskedet från chef lämnas ärendet till vd för slutlig prövning. Ärenden av principiell karaktär eller som innebär en avvikelse från nuvarande regler kan hänskjutas till Bostadsförmedlingens styrelse.

Beslut av Bostadsförmedlingen kan inte överklagas till annan instans.