Behandling av personuppgifter på Bostadsförmedlingens sociala medier

Bostadsförmedlingen använder sociala medier för att kommunicera med bostadssökande och medborgare och informera om vår verksamhet. När du besöker Bostadsförmedlingens sociala medier behandlas dina personuppgifter på olika sätt.

Denna policy riktar sig till dig som exempelvis besöker, gillar, delar, kommenterar eller följer Bostadsförmedlingens konton på sociala medier, såsom Facebook, Instagram och LinkedIn.

Vilka personuppgifter behandlas?

När du interagerar med Bostadsförmedlingen på sociala medier, behandlas dina personuppgifter, såsom namn, användarnamn och bild.

Dessa interaktioner sparas som statistik. Statistiken tar Bostadsförmedlingen del av när den har blivit anonymiserad, vilket betyder att ingen enskild person kan identifieras. Personuppgifter som har gjorts anonyma på så sätt att den enskilda personen inte längre kan identifieras anses inte längre vara personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

När du använder sociala medier kan du bli profilerad, vilket innebär att leverantören av den sociala tjänsten samlar in information om vad du gör på de konton du besöker för att exempelvis rikta annonsering till dig utifrån vad du kan tänkas vara intresserad av.

Bostadsförmedlingen gör ingen profilering av ditt deltagande på våra konton.

Varför behandlas personuppgifterna?

Bostadsförmedlingen behandlar dina personuppgifter på sociala medier för att informera om vår verksamhet, synliggöra våra tjänster och svara på allmänna frågor från besökare.

Den rättsliga grunden för behandlingen är huvudsakligen berättigat intresse. När vi genomför informationsinsatser, till exempelvis ungdomar eller studenter i sociala medier, grundar det sig på allmänt intresse eftersom det är ett av våra kommunala uppdrag.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Överföring av personuppgifter till tredje land

Ett besök på sociala medier innebär alltid att dina personuppgifter överförs till ett tredjeland utanför EU och EES. Detta kan innebära integritetsrisker, eftersom dataskyddsförordningen inte är tillämplig i tredje land. Exempelvis kan dina uppgifter komma att lämnas ut till myndigheter i USA av leverantören av den sociala tjänsten. Vidare har du begränsad möjlighet att utöva kontroll över personuppgiftsbehandlingen av dina personuppgifter efter att du exempelvis lämnat en kommentar eller en reaktion på Bostadsförmedlingens inlägg, eftersom det då är leverantören av den sociala tjänstens villkor som styr behandlingen. 

Offentlighet och sekretess

Bostadsförmedlingen är ett kommunalt bolag och omfattas av offentlighetsprincipen. Våra konton på sociala medier är offentliga vilket betyder att alla användare på sociala medier har möjlighet att läsa och följa vad som händer på kontona. Om du lämnar en reaktion eller en kommentar på stadens inlägg har alla användare på det sociala mediet möjlighet att se det.

Hur länge sparas dina uppgifter?

Eftersom vi är en offentlig verksamhet styrs vi av offentlighetsprincipen och arkivlagen och kan inom ramen för detta behöva spara dina uppgifter i syfte att arkivera allmänna handlingar. Vi har en så kallad rättslig förpliktelse att bevara uppgifter längre än för ändamålet de ursprungligen samlades in i vissa fall. Denna behandling sker med stöd av arkivlagen.

Leverantörerna av de sociala medierna (exempelvis Meta) lagrar också dina personuppgifter på olika sätt. Bostadsförmedlingen har ingen kontroll över hur dessa företag lagrar dina uppgifter.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Du har rätt att vända dig till Bostadsförmedlingen för att få tillgång till dina personuppgifter, för att begära rättelse, radering och överföring av personuppgifter eller begränsning av behandling och för att invända mot behandling. Reglerna om allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningen och arkivregler kan, enligt ovan, innebära begränsningar i vissa av dina rättigheter.

Vid begäran av exempelvis radering kan du i första hand själv ta bort inlägget eller reaktionen. Om det inte fungerar kan vi ta bort en kommentar, dock kan vi inte styra över vilka uppgifter som alltjämt finns kvar hos leverantören av den sociala tjänsten.

Personuppgiftspolicyn uppdaterades senast 2023-02-14.