ናተይ ገጻት (Mina sidor)

ኣብ ናተይ ናይ መርበብ ሓበሬታ ገጻት(Mina sidor)፡ ድሌታትካ ክተንጸባርቐሉ እትደሊ ጉዳያት ክትከታተል ትኽእል ኢኻ። ከምኡ'ውን ብዛዕባ ናይ መስርዕ ግዜኻን፡ ናይ እትጽበየሉ ናይ ሪጋ ክፍሊት ውን ሓበሬታ ኣሎካ። ኣብ ናተይ ናይ መርበብ ሓበሬታ ገጻት፡ ውልቃዊ ሓበሬታኻ ውን ክትውስኸሉ ትኽእል ኢኻ። ናይ መርበብ ሓበሬታ ገጻተይ ንኽትጥቀመሉ፡ መጀምርታ መእተዊ ጌርካ ክትኣቱ ኣሎካ።

መእተዊ ሓበሬታ(LOGGA IN)

እቲ ዝቐለለን ዝወሓሰን ኣገባብ መእተዊ ብናይ ባንክ መለልዪ ቁጽርኻ ምጥቃም እዩ። ንናይ ባንክ ቁጽሪ መለለዪ እንተዘይብልካ፡ ብኢመይልካን ናይ ውልቂ መእተዊኻን (Lösenord) ፈጢርካ ሓድሽ መእተዊ ሕሳብ ክትከፍት ትኽእል ኢኻ።

መግለጺ ድሌታትካ ኣብ ሪጋ ዘለካ ቦታን

ኣብ ናይ መርበብ ሓበሬታ ገጻተይ (Mina sidor)፡ መግለጺ ድሌታትካ ክትቆጻጸሮን ክትከታተሎን ትኽእል ኢኻ። ንነፍሲወከፍ ተቐማጢ፡ ኣብ መንጎ እቶም ድሌታት ዝገልጹ ዘለው ኴንካ፡ ኣብ ሪጋ ዘላ እዋናዊት መስርዕካ ክትዕዘብ ትኽእል። ክሳዕ እቲ መንበር ኣባይቲ እተወዓዋዓሉ፡ ዝበዝሐ ናይ ድሌታት ምግላጽ ተርእዮታት ድማ ይውሰኽ። እዚ ማለት ኣብቲ ናይ ሪጋ ዘሎካ መስርዕ ኣቐዲሙ እተገብረ እዩ፡ እናተመራርሐ ውን ክቕየር ይኽእል።

ናይ ዕድመ ኣጋጣሚታት ምዕዛብ

ካብ ማእከል እቶም ኣብ መንበር ኣባይቲ ድሌቶም ዝገለጹ ነዊሕ መስርዕ ዝጽበዩ እንተዄንካ፡ ናይ ምርኣይ ዕድመ ክንሰደልካ ኢና። ኩሉ ሓበሬታ ብዛዕና መርኣዪ ውን ኣብዚ ገጻት ናይ መርበብ ሓበሬታ ኣሎ(Mina sidor)። ድሕሪ ነቲ ኣባይቲ ምርኣይካ፡ ኣብታ ተገዲስካላ ዘለኻ መንብር ቤት ጌና ድሌት ኣለካ ድዩ ወይስ የብልካን ሕቶታት ክትምልስ ከድልየካ እዩ። ነቶም ሕቶታት ኣብ ናይ መርበብ ሓበሬታ ገጻተይ ክትምልሶም ትኽእል ኢኻ።

ሓበሬታትካ ኣሐድስ

ንሓበሬታ ናይ መጠን እታዊኻ ኣድራሻኻን ባዕልኻ ኢኻ ተሐድሶ። ከምእ’ውን ናትካ ሓበሬታ ናይ ኢመይልን ቁጽሪ ናይ ሞባይልካ ከም ዘሎና ውን ኣረጋግጽ፡ ስለዚ ናይ ምርኣይ ወይ ምዕዳም ወይ ድማ ካልእ ኣገደስቲ ሓበሬታታት ክህሉ እንከሎ ብዝቐልጠፈ ምእንቲ ክንረኽበካ።

ናይ መስርዕካ ግዜን ናይ ሪጋኻ ክፍሊትን

ኣብ መጀመርታ ናይታ ናይ መርበብ ሓበሬታ ገጽ ማለት ገጻተይ (Mina sidor)፡ ናይ መስርዕካ/ሪጋኻ ግዜ ክትርኢ ኢኻ- እዚ ማለት ንመንበር ኣባይቲ ክትብል ማዕረ ክንደይ ኣብቲ ሪጋኻ ኔርካ ማለት’ዩ። ከምኡ’ውን ናይ ሪጋኻ ክፍሊት መዓስ ተኸፊሉ ክትርኢ ትኽእልን ከምኡ ድማ መዓስ እታ ናይ መወዳእታ ናይ ክፍሊት ሓበሬታ ተሰዲዳ ውን ክትርእኢ ትኽእል።

ተሓጋገዝቲ ሓተትቲ

ተሓጋገዝቲ ሓተቲ ምሳኻ ክትውስኾም ትኽእል ኢኻ። ተሓጋጋዚ ሓታቲ ምስኻ ክነብር ዝፈተወ እዩ። ጥቕሚ ናይ ተሓጋጋዚ ሓታቲ ምውሳኽ፡ ገለገለ ዋናታት ኣባይቲ ብሓባር ተሓጋጊዝካ ንክራይካ ክትከፍል ስለ ዘፍቅዱልካ እዩ። ኣብ ገለ ጉዳያት፡ ተሓጋገዝቲ ሓተትቲ ኣብቲ ትመልኦ ኮንትራት ክትመልኦ ትኽእል ኢኻ።