Marknadsindex

Bostadsförmedlingens marknadsindex är ett verktyg för bostadsbolag att använda vid bedömning av efterfrågan på nya hyresrätter i Stockholms stad. Indexet är ett övergripande mått för att jämföra stadsdelar i staden.

Bostadsförmedlingens marknadsindex är ett verktyg för bostadsbolag att använda vid bedömning av efterfrågan på nya hyresrätter i Stockholms stad.Marknadsindex bygger på Bostadsförmedlingens unika mått på efterfrågan – kötid på förmedlade lägenheter. Totalt ingår fem indikatorer för att ge en bredare bild av efterfrågan och utbud av hyresrätter. Indexet kan också brytas ner i de fem indikatorerna för att ge möjlighet till en mer nyanserad analys av enskilda stadsdelar i Stockholm.

Marknadsindex byggs upp av fem indikatorer

1. Efterfrågan

Beskrivs genom kötiden. Långa kötider indikerar att ett område är attraktivt och ger hög poäng. För jämförbarhetens skull räknas endast kötiden för ordinarie förmedling av vanliga hyresrätter (ej kategoribostäder) i befintligt bestånd (ej nyproduktion).

2. Efterfrågeökning

Visas genom att jämföra aktuella kötider med kötiderna fem år tidigare. En ökande efterfrågan indikerar att ett område är på uppåtgående vad gäller attraktivitet och ger därför hög poäng.

3. Mättnad

Beskrivs genom hyresrätternas andel av det totala bostadsbeståndet. En hög andel hyresrätter ger låg poäng utifrån att marknaden för hyresrätter bedöms vara mättad.

4. Inflyttningsmönster

Beräknas som inflyttning minus utflyttning genom total flyttning. Ett positivt flyttnetto visar att många vill flytta till området och ger därför hög poäng. Detta kan också indikera nyproduktion av bostäder i stadsdelen på senare tid.

5. Finansiell styrka

Beskrivs genom medelinkomsten. Om de boende i stadsdelen har en relativt sett starkare finansiell ställning ger det hög poäng. Att väga in finansiell styrka är intressant eftersom nyproducerade bostäder ofta är dyrare än äldre bostäder och många flyttar inom sitt närområde.

Källor

Underlaget för indikator 1 och 2 hämtas från Bostadsförmedlingens interna statistik. Underlaget för indikator 3, 4 och 5 hämtas från Stockholms stads offentliga statistik via Sweco. Endast stadsdelar med minst tio förmedlade hyresrätter ur det befintliga beståndet under 2019 ingår i analysen. För 2020 års index innebär det 60 stadsdelar i Stockholms stad.

Vill du veta mer om Bostadsförmedlingens marknadsindex?

Om du vill ta del av Marknadsindex och om du behöver hjälp med tillämpningen är du välkommen att kontakta Bostadsförmedlingens marknadsanalytiker Jan Enander. Du når honom genom att mejla till jan.enander@bostad.stockholm.se.