Marknadsindex

Bostadsförmedlingens marknadsindex är ett verktyg för bostadsbolag att använda vid bedömning av efterfrågan på nya hyresrätter i Stockholms stad. Indexet är ett övergripande mått för att jämföra stadsdelar i staden.

Foto av bildskärm där ett stapeldiagram visas som en illustration för marknadsindex.

Marknadsindex bygger på Bostadsförmedlingens unika mått på efterfrågan – kötid på förmedlade lägenheter. Totalt ingår fem indikatorer för att ge en bredare bild av efterfrågan och utbud av hyresrätter. Indexet kan också brytas ner i de fem indikatorerna för att ge möjlighet till en mer nyanserad analys av enskilda stadsdelar i Stockholm.

Marknadsindex byggs upp av fem indikatorer

1. Efterfrågan

Beskrivs genom kötiden. Långa kötider indikerar att ett område är attraktivt och ger hög poäng. För jämförbarhetens skull räknas endast kötiden för ordinarie förmedling av vanliga hyresrätter (ej kategoribostäder) i befintligt bestånd (ej nyproduktion). Under 2020 sjönk kötiden i genomsnitt för förmedlade hyresrätter, vilket också märks för ett genomsnittligt sett lägre utfall inom Stockholms stad jämfört med 2019.

2. Efterfrågeökning

Visas genom att jämföra aktuella kötider med kötiderna fem år tidigare. En ökande efterfrågan indikerar att ett område är på uppåtgående vad gäller attraktivitet och ger därför hög poäng.

3. Mättnad

Beskrivs genom hyresrätternas andel av det totala bostadsbeståndet. En hög andel hyresrätter ger låg poäng utifrån bedömningen att marknaden för hyresrätter bedöms vara mättad.

4. Inflyttningsmönster

Beräknas som inflyttning minus utflyttning genom total flyttning. Ett positivt flyttnetto visar att många vill flytta till området och ger därför hög poäng. Detta kan också indikera nyproduktion av bostäder i stadsdelen på senare tid. Under 2020 uppvisar många stadsdelar ett negativt flyttnetto, vilket innebär att även "±0" ger höga poäng.

5. Finansiell styrka

Beskrivs genom medelinkomsten. Om de boende i stadsdelen har en relativt sett starkare finansiell ställning ger det hög poäng. Att väga in finansiell styrka är intressant eftersom nyproducerade bostäder ofta är dyrare än äldre bostäder samt att många flyttar inom sitt närområde.

Källor

Underlaget för indikator 1 och 2 hämtas från Bostadsförmedlingens interna statistik. Underlaget för indikator 3, 4 och 5 hämtas från Stockholms stads offentliga statistik via Sweco. Endast stadsdelar med minst tio förmedlade hyresrätter ur det befintliga beståndet under 2020 ingår i analysen. För 2021 års index innebär det 60 stadsdelar i Stockholms stad.

Vill du veta mer om Bostadsförmedlingens marknadsindex?

Om du vill ta del av Marknadsindex och om du behöver hjälp med tillämpningen är du välkommen att kontakta Bostadsförmedlingens marknadsanalytiker Jan Enander. Du når honom genom att mejla till jan.enander@bostad.stockholm.se.